Oslávenci

Dnes (Štvrtok 23.10.2014)
Bruno Bazylák (2.A)
Ondrej Harviľák (8.C)
Kristína Matisová (7.B)
Zajtra (Piatok 24.10.2014)
Kvetoslava Marenčinová (4.A)
 • EXKURZIA - PLANETÁRIUM PREŠOV

  Dňa 13. októbra 2014, t.j. pondelok, sa žiaci obidvoch štvrtých ročníkov /4.A, 4.B/ zúčastnili na školskej exkurzii. Cieľom exkurzie bolo navštíviť Planetárium v Prešove. Jeho hlavným poslaním je šírenie najnovších vedeckých poznatkov z astronómie a kozmonautiky medzi širokou verejnosťou. Činnosť planetária je adresovaná žiakom a pedagógom na všetkých stupňoch škôl, deťom predškolského veku, dospelým, rôznym záujmovým skupinám.

 • Spoznávaj Slovensko!

  Do projektu Spoznávaj Slovensko sa v septembri zapojili aj žiaci 4.A triedy na ZŠ Bernolákova. Členky Informačného a vzdelávacieho inštitútu pre nich pripravili prezentácie v PowerPointe zo zaujímavých miest východného Slovenska, ktoré navštívili v rámci exkurzií. Žiaci nové vedomosti získavali tiež hravou a zábavnou formou - ePexesom, klasickým pexesom, vytvoreným záložkami do kníh. Získané vedomosti tak môžu využiť na hodinách vlastivedy.

 • Zážitkové vyučovanie

  V piatok, 17. októbra, sa areál ZŠ Bernolákova stal miestom zrazu dravcov. Vo výukovom programe v rámci environmentálnej výchovy sa nám predviedli ohrozené a zákonom chránené dravé vtáky od malého výra, cez myšiakov, sokolov, orlov, sovy až po veľkého supa s rozpätím krídel tri metre. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s najznámejšími druhmi dravcov a zároveň dostali podrobný výklad, čím je ktorý dravec zaujímavý. Výklad bol spestrený súťažami a malými výhrami. Najzaujímavejšie však boli ukážky dravcov „v akcii“, pri lete a pri lovení. Niektorí žiaci mali možnosť privolať si dravce na ruku. Vidieť, počuť a zažiť, znamená spoznať - spoznať nevšednú krásu dravých vtákov, ktoré sú súčasťou našej prírody a zasluhujú si našu pozornosť a ochranu.

 • Zber papiera

  A je tu opäť čas, kedy sa môžete zapojiť do akcie, ktorá prispeje k ochrane životného prostredia – ZBER PAPIERA. Už na tradičnom mieste /zo zadnej časti budovy školy/

  v dňoch od 20.10. – 24.10.2014 

  v čase od:

            ráno 7,15 hod – 7,55 hod

            poobede 13,45 hod - 14,30 hod

 • Športovo-turistický krúžok

  Športovo-turistický krúžok začal svoju činnosť turistickou vychádzkou do Trampskej osady Zlatý orol. Malí turisti sa nadchýnali krásami jesennej prírody, oboznamovali sa s turistickými  chodníkmi, ich značením, poznávali stromy, kríky a kvetiny. Na potulkách si v družstvách preverili svoje vedomosti o prírode, ale aj zručnosti, zašportovali si a s hrdosťou zaspievali hymnu malých turistov. Už dnes sa tešia na budúce stretnutie v prírode.

 • Exkurzia Svidník-Dukla

  Je už tradíciou, že deviataci našej školy sa každoročne vyberajú po stopách bojov I. a II. sv. vojny, ktoré vedú na Duklu. Práve tu sa začalo priame oslobodzovanie Československa spod nacistickej nadvlády. Karpatsko -dukelská operácia bola hlavnou formou pomoci slovenskému ľudu bojujúcemu v SNP. Oslobodzujúce jednotky utrpeli veľké straty.Svedčia o tom cintoríny a pamätníky roztrúsené v tomto kraji. Sú dôkazom morálnej sily a odvahy, vojenskej cti a slávy, ale aj veľkých obetí, ktoré vojna prináša. S hlbokou úctou sme sa poklonili pamiatke tých, ktorí v neľútostnom boji proti fašizmu obetovali svoje životy, aby sme žili my.

 • Prečo som na svete rád

       Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou umožnilo žiakom škôl zúčastniť sa na kľúčovom projekte Ministerstva kultúry k prevencii drogovej závislosti. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili besedy so zástupkyňou Polície Mgr. Zuzanou Gojdovou na tému Drogy a trestno-právna zodpovednosť mládeže.

       Ozrejmila im rozdiel medzi trestným činom a priestupkom a vymedzenie trestnoprávnej zodpovednosti i možných sankcií v prípade porušenia zákona, či už na úrovni priestupku alebo trestného činu. Cieľom bolo upozorniť žiakov na to, že už v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa následne zodpovedať. Ich pozornosť bola ďalej upriamená na to, že požívanie a ponúkanie alkoholu u detí je nezákonné a každý, kto tak učiní, dopúšťa sa priestupku voči zdravému fyzickému i duševnému vývinu neplnoletej osoby. Pozornosť venovala aj priestupkom proti verejnému poriadku /rušenie nočného pokoja, výtržníctvo, znečisťovanie verejných priestorov/. Žiakov zaujali aj priestupky z úseku alkoholizmu, toxikománie a z oblasti zneužívania osobných internetových príspevkov na virtuálnej sieti. Prezentáciu a príklady z policajnej služby v styku s drogami umocnili ukážky exponátov drog.

 • Čítačka s písačkou

  V piatok 3. októbra 2014 vyvrcholil v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou projekt Čítačka s písačkou. Stretli sa tu mladí spisovatelia a výtvarníci, aby prevzali ocenenia za svoje malé umelecké dielka. Projekt nebol len o písaní a výtvarnom prejave, ale aj o čítaní autorského textu. Literárne práce hodnotila spisovateľka Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Hodnotenie bolo spojené so seminárom, na ktorom pani spisovateľka radila mladým tvorcom, ako napredovať v tvorbe.

 • Na dopravnom ihrisku

  V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom školskom veku.

 • Čas premien

  Spoznávame prírodu, technické vymoženosti,.... a čo tak spoznávať seba?  Je isté obdobie vývoja človeka, v ktorom dochádza k istým fyziologickým či psychickým zmenám a my sa pýtame: „Čo sa to deje? Prečo sa to deje? Ako sa to deje?“ Na tieto otázky nám môžu odpovedať  rodičia, ktorí sú nám citovo najbližšie, blízki, ktorým dôverujeme,  ale aj učitelia či odborníci v danej oblasti. Ak sa nájde prijateľná  forma podania dôležitých informácií a nenásilná komunikácia s dospievajúcou mládežou, aby spoznávali sami seba, aby boli zodpovední, je to dobrý krok.

Partneri našej školy

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 574461007